Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Voedingsdeskundige/leefstijlcoach, mevrouw M.E. Eliveld, handelende als zelfstandig gevestigd voedingsdeskundige/leefstijlcoach.
Cliënt diegene aan wie door de voedingsdeskundige/leefstijlcoach advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Praktijkadres de locatie waarop de praktijk van de voedingsdeskundige/leefstijlcoach wordt uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen
De voedingsdeskundige/leefstijlcoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis
De voedingsdeskundige/leefstijlcoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de voedingsdeskundige/leefstijlcoach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coaching traject volgt.

Artikel 4. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de voedingsdeskundige/leefstijlcoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen (telefonisch of eventueel door een bericht op de voicemail of per e-mail info@visieopvoeding.nu). Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingsdeskundige/leefstijlcoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingsdeskundige/leefstijlcoach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Oftewel een consult weg te strepen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatst voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de voedingsdeskundige/leefstijlcoach cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. De tarieven worden vermeld op de website. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsdeskundige/leefstijlcoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de voedingsdeskundige/leefstijlcoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom
De voedingsdeskundige/leefstijlcoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige/leefstijlcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de voedingscoach verstrekt zijn.

Artikel 7. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling, voor losse consulten door de cliënt aan de voedingsdeskundige/leefstijlcoach, contant of per pin te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt krijgt een factuur van de betalingen. Pakketten, samengesteld door de voedingsdeskundige/leefstijlcoach, dienen vooraf betaald te worden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De voedingsdeskundige/leefstijlcoach heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Het advies van de voedingsdeskundige/leefstijlcoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige/leefstijlcoach elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige/leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingscoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de voedingsdeskundige/leefstijlcoach verzekerd is.
Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coaching traject volgt bij voedingsdeskundige/leefstijlcoach.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige/leefstijlcoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.