Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de AGV van toepassing (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. Op deze pagina wordt duidelijk wat dit precies voor jou als cliënt inhoudt. Ook worden hier je wettelijke rechten genoemd.

Doel gegevensvastlegging:
– Het verstrekken van voedings- en leefstijladviezen
– Verwijzing naar huisartsen, diëtisten of andere behandelaars
– Administratie
– Het maken van afspraken
– Het innen van consultkosten, facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen als belastingaangifte e.d.

In het dossier wordt vastgelegd:
– Naam, adres, woonplaats
– Telefoonnummer(s), e-mailadres
– BSN (Burger Service Nummer)
– Geboortedatum, lengte, gewicht- en andere weeggegevens
– Relevante medische gegevens
– Relevante gegevens (leefstijl, voedingskeuze, relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s, sportactiviteiten)
– Contactgegevens huisarts
– Het gekozen traject en bijbehorende prijsafspraken

In het dossier worden geen onnodige gegevens genoteerd, alleen datgene wordt vastgelegd dat voor het doel noodzakelijk is.

Bewaartermijn dossiers
– Tot 2 jaar na de laatste consultdatum.

De gegevens kunnen worden gebruikt voor:
– Het informeren van andere behandelaars, nadat de cliënt hier zelf toestemming voor gegeven heeft, bijvoorbeeld na afronding van een traject.
– Het plegen van overleg met andere behandelaars, nadat de cliënt hier zelf toestemming voor gegeven heeft, om een beter resultaat te kunnen bewerkstelligen.

Een nota bevat de volgende gegevens:
– Naam, adres, woonplaats
– Klantnummer
– Data van de afgenomen consulten
– Omschrijving van de consulten
– Consultkosten

Rechten van de cliënt:
– De cliënt kan toestemming geven voor het vastleggen en het verwerken van zijn/ haar persoonsgegevens, tijdens de intake komt dit ter sprake en de verleende toestemming wordt genoteerd op het intakeformulier.
– De cliënt heeft te allen tijde het recht om de verleende toestemming in te trekken.
– De cliënt heeft te alle tijde het recht om zijn/ haar dossier in te zien, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen.
– De cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen omtrent de omgang met de persoonsgegevens bij Visie op Voeding en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
– De cliënt kan het privacybeleid van Visie op Voeding inkijken en wordt daar op gewezen bij aanvang van een traject.

Privacy e-mail, online/ telefonische informatie, online/ telefonisch afspraken maken:
– E-mails worden bewaard in persoonlijke mappen, de toegang is beveiligd met een wachtwoord.
– Dossiers zijn digitaal en beveiligd met een wachtwoord.
– Mobiele telefoons zijn beveiligd met wachtwoorden, daardoor zijn WhatsApp en SMS-verkeer veilig.

Privacyverklaring
Een dossier wordt aangelegd om een doeltreffend traject mogelijk te maken.
Persoonlijke gegevens als naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres worden hierin vastgelegd en zijn noodzakelijk voor het contact tussen de cliënt en de voedingsdeskundige.
Leeftijd, lengte, gewicht- en andere weeggegevens worden vastgelegd als onderdeel van een traject, evenals informatie omtrent gezinssituatie, dagelijkse werkzaamheden, sportactiviteiten, hobby’s, e.d.
Burger Service Nummer (BSN), gegevens van de huisarts en zorgverzekeraar zijn nodig voor contact (na toestemming van de cliënt) tussen voedingsdeskundige en huisarts. In het dossier worden alle relevante zaken genoteerd die tijdens de consulten ter sprake komen, dit met als doel het traject zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

De voedingsdeskundige gaat zorgvuldig om met de medische en persoonlijke gegevens van de cliënt en zorgt ervoor dat onbevoegden geen toestemming hebben tot deze gegevens.
Alleen de voedingsdeskundige heeft toestemming tot de dossiers, de voedingsdeskundige heeft tevens een geheimhoudingsplicht.